Sala Abogados

Assessorament jurídic

Amb l’objecte de sintetitzar el contingut de la prestació de serveis cap enunciar aquestos com la presentació d’un assessorament i defensa jurídica als nostres clients, fonamentalment en aquestes matèries:

  •  Dretpúblic.- Assessorament a entitats i particulars en matèria de drets administratius, contractació i concurs públic, impugnació o defensa d’actes administratius i l’elaboració d’informes i dictàmens en la matèria.
  •  Dret urbanístic.- Direcció, seguiment i assistència a entitats públiques i privades d’expedients de naturalesa urbanística tant relatives al planejament com a la gestió.
  • Dret civil i mercantil.- El.laboració de contractes, dret societari, assistència particulars i companyies asseguradores en procediments relatius a la responsabilitat civil i l’assessorament a entitats financeres
  • Dret fiscal i tributari.- El.laboració de dictàments i tramitació d’actuacions davant diferents jurisdiccions respecte a actes de naturalesa fiscal.
  • Dret processal.- Direcció lletrada d’assumptes judicials respecte dels quals ens haja sigut encomanada la seua defensa.

 Entenem estar en condicions d’oferir els nostres serveis professionals portant a terme amb total eficacia i professionalitat la tasca de consultoria i la resta de serveis jurídics que es puguen plantejar.