Sala Abogados

La Firma

SALA ADVOCATS és un despatx amb una llarga trajectòria professional assentat a la ciutat d’Alacant,  i amb experiència professional tant dins com fora dela Comunitat Valenciana. La seua activitat consisteix en la prestació de serveis professionals compresos en el camp del dret, així com el desenvolupament de projectes d’assessorament a entitats públiques i privades.

La societat ofereix als seus clients una infraestructura humana i material disposada per a la correcta tasca d’assistència i defensa jurídica (processal i extra-processal) dels interessos confiats.

Des d’aquesta perspectiva, la firma defineix la seua actuació sota el prisma d’un rigorós control de qualitat, complint tot el personal de l’empresa les següents normes fonamentals:

  •  Prestar assessorament jurídic, donant solucions als problemes plantejats pels clients, d’acord amb la legislació i la normativa que resulte d’aplicació.
  •  Emprar per a la prestació d’aquest serveis les fons i la documentació autoritzada.
  •  Disposar d’uns mitjans i materials racionals i adequats.
  •  Garantir l’adequació del mitjans humans, mètodes i equips utilitzats per a les verificacions.
  • Mantenir i ampliar permanentment la formació de tot el personal.

             Aquesta estratègia es entesa, implantada i actualitzada a tots els nivells de l’organització amb la finalitat de donar compliment als següents objectius generals:

  • Potenciar tant la confiança dels seus clients, com la qualitat dels serveis d’assessorament jurídic i de direcció lletrada.
  • Evitar perjudicis econòmics i pèrdues de temps per la prestació de serveis ineficients, estructurant equips de treball segons la matèria i complexitat de l’actuació a desenvolupar.

Resultat de l’anterior, ha sigut la progressiva implantació de normes generals i sistemes de treball en els que, a mode de “manual de qualitat”, el despatx compleix amb els requisits bàsics que permeten un eficaç control de responsabilitats i actualització de coneixements.

SALA ADVOCATS desenvolupa el seu treball en una amplia varietat de sectors econòmics.